­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

Autodesk Maya (2012) (x86/x64) Crack and Serial Included இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Autodesk® Maya® 3D animation software delivers an end-to-end creative workflow with comprehensive tools for animation, modeling, simulation, visual effects, rendering, matchmoving, and compositing on a highly extensible production platform. Whether you work in film, games, television, advertising, publishing, or graphic design, Maya offers state-of-the-art toolsets, combined into a single affordable offering designed to help meet today’s demanding production requirements. Autodesk® Maya® 2012 delivers new toolsets for previsualization and game prototyping, extended simulation capabilities, and improved pipeline integration.

                                                     INSTALLATION STEPS
1.Download the files extract them using winrar
2.Run "setup.exe" and install
3.Select I have my product information.Use there serial Number provided in the patch folder named "Patch"
4.Finish the installation and close autodesk and Restart Autodesk Product.
5.Before clicking on Activate Disconnect from the internet
6.Click on Activate,Check "I have read the Autodesk Privacy Policy"Click on "Continue"Close your Autodesk program.
7.Click on Activate,Check "I have read the Autodesk Privacy Policy"Click on "Continue"
8.Pick "I have an activation code from Autodesk"This will give you a request code, copy and paste(ctrl+c) to notepad. You will need this to getyour activation code
Example none working code.
qgcz z512 jq4d joy6 q95q 4r99 doky gezy
9.Open the crack folder you have minimized,start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and64bits if you are installing a 64bits application.
10.Copy the request code into the keygen and press generate
you can use ctrl+c / ctrl+v for copy/paste
This will give you a group of numbers and digits, 50+ in all
Example none working code.
A1B2C3D4E5F6G7H8I9J1K2L3M4N5O6P7Q8R9S1T2U3V4W5X6Y7Z1A2B3
11.Now copy the activation code and enjoy the full version of autodesk maya


                                                  இலவச தரவிறக்கம் செய்ய 
                                                                                          FOR X-86 SYSTEMS

http://www.wupload.com/file/1049036871/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part1.rar
http://www.wupload.com/file/1049036906/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part2.rar
http://www.wupload.com/file/1049036956/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part3.rar
http://www.wupload.com/file/1049036966/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part4.rar
http://www.wupload.com/file/1049037021/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part5.rar
http://www.wupload.com/file/1049037116/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part6.rar
http://www.wupload.com/file/1049037066/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part7.rar
 
http://www.filejungle.com/f/rWsAae/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part1.rar
http://www.filejungle.com/f/nH7fBp/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part2.rar
http://www.filejungle.com/f/jJHYYg/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part3.rar
http://www.filejungle.com/f/n8DxaQ/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part4.rar
http://www.filejungle.com/f/HJZemw/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part5.rar
http://www.filejungle.com/f/qkpnXT/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part6.rar
http://www.filejungle.com/f/XU4eD3/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part7.rar

http://www.crocko.com/B2CCC86807C04B078492F54F9743478C/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part1.rar
http://www.crocko.com/64549EDE73B3475F9870C70B9C292085/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part2.rar
http://www.crocko.com/351888E709BD4BBF9C0899A2C3C0679F/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part3.rar
http://www.crocko.com/13D699FCDB93411089823F25AF99B08F/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part4.rar
http://www.crocko.com/E451429E65FD44639E627E4641E90695/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part5.rar
http://www.crocko.com/47406F9B4FA042B4B45CC21720ED9697/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part6.rar
http://www.crocko.com/571DEEC61DAB4D2387E4C5FE90451D64/AM-2012-x86-www.uyirvani.com.part7.rar
 
                                             FOR X-64 SYSTEMS 

http://www.wupload.com/file/1049036311/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part1.rar
http://www.wupload.com/file/1049036276/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part2.rar
http://www.wupload.com/file/1049036441/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part3.rar
http://www.wupload.com/file/1049036481/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part4.rar
http://www.wupload.com/file/1049036541/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part5.rar
http://www.wupload.com/file/1049036701/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part6.rar
http://www.wupload.com/file/1049036676/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part7.rar
 

http://www.filejungle.com/f/sz3ahx/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part1.rar
http://www.filejungle.com/f/7nDv9D/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part2.rar
http://www.filejungle.com/f/Gsqwdv/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part3.rar
http://www.filejungle.com/f/2bvaEg/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part4.rar
http://www.filejungle.com/f/4AhVeY/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part5.rar
http://www.filejungle.com/f/8xgM9m/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part6.rar
http://www.filejungle.com/f/7SC7M3/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part7.rar

http://www.crocko.com/FDA6C39882FB4B4F983A853DB3703EBD/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part1.rar
http://www.crocko.com/8A62A842458043C58B1E78C381481358/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part2.rar
http://www.crocko.com/22D4033C225545B794C896421AF84D61/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part3.rar
http://www.crocko.com/D2E9C9AD56C14DE3A81AAE44AD604B17/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part4.rar
http://www.crocko.com/FB053721F8064BE4B17235B3621B7B51/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part5.rar
http://www.crocko.com/91972C95EFDD45A283A2D170369F1990/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part6.rar
http://www.crocko.com/A61A21921F9D4AD9842F244D32728E55/AM-2012-x64-www.uyirvani.com.part7.rar 
  

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...