­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

Adobe Photoshop CS6 Extended v13.0.1 LS16 Final இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

http://blog-cache8.webink.com/assets/webfontplugin2CS6.pngThe newest version of Adobe® Photoshop® CS6 software redefines digital imaging with breakthrough tools for photography editing, superior image selections, realistic painting, and more. And now, use it with creativity-boosting mobile apps. Adobe Photoshop CS6 software delivers breakthrough capabilities for superior image selections, image retouching, realistic painting, and 3D extrusions. Experience 64-bit support for fast performance as well as dozens of time-savers throughout your workflow.


Automatic lens correction
Save time with automatic correction of lens distortions, chromatic aberration, and vignetting. Photoshop CS5 uses an image file's EXIF data to make precise adjustments based on the type of camera and lens you used.

Lens Correction filter improvements
Work more intuitively with the Lens Correction filter. Grid display is off by default; chromatic aberration correction sliders allow decimal point adjustments; a third slider can correct common green/magenta aberrations; and more.

Straighten Image tool
Quickly straighten any crooked image. Simply drag a straight line from the Ruler tool onto your image, and the image will snap to the line.

Gradient tool preset for neutral density
Use the Neutral Density preset to emulate a neutral density filter, clicking once to have the Gradient tool darken an overexposed patch of a photo while leaving the rest unaltered.

Complex selections made easy

Select specific areas within an image in fewer clicks. Easily select intricate image elements, such as hair; eliminate background color around selection edges; and automatically vary selection edges and perfect masks using new refinement tools.

Content-Aware Fill

Remove any image detail or object and watch as Content-Aware Fill magically fills in the space left behind. This breakthrough technology matches lighting, tone, and noise so it looks as if the removed content never existed.

Superior HDR imaging

Create photo-realistic or surreal HDR images with unprecedented speed and control. Get better-than-ever results thanks to automatic ghost removal and greater control with tone mapping and adjustments, and even give single-exposure photos the look of HDR.

Extraordinary painting effects

Easily change a photograph into a painting or create unique artistic effects with the Mixer Brush, which offers on-canvas color blending, and Bristle Tips, which let you create lifelike, textured brush strokes.

Content-Aware Fill

Remove any image detail or object and watch as Content-Aware Fill magically fills in the space left behind. This breakthrough technology matches lighting, tone, and noise so it looks as if the removed content never existed.

Extraordinary creative tools

Achieve realistic painting effects with the ability to mix colors on canvas and create natural brushstrokes. Merge multiple exposures into stunning high dynamic range (HDR) images. Move, remove, warp, or stretch any image element.

State-of-the-art photography

Easily merge multiple exposures to extend the dynamic range with more power, precision, and fidelity than ever before. Convert to black-and-white in new ways. And use Dodge, Burn, and Sponge tools that intelligently preserve color and tone details.

Easy access to core editing power

Get just the tools you need — exactly when you need them — as you perform common editing activities. Adjustments and Masks panels guide you in making precise adjustments and masks.
                                 link

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...