­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

TuneUp Utilities 2013 Full Version Download with Patch இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....


Here is the Latest Version of TuneUp Utilities 2013 for you. Here is the description of the new features of TuneUp Utilities 2013 and how to use it and the patching method is also given.This is the latest version of TuneUp Utilities software. Not much different from other utilities software, TuneUp Utilities also have a variety of tools that you can use to optimize the performance and the performance of your pc. In addition to the powerful utilities software, TuneUp Utilities also allows you to customize the display windows to look more attractiveScreenshot:


Features:

TuneUp Live-Optimization 2.0
On a laptop running Windows® 8 (Core i7 1.8 GHz, 4 GB RAM, 256 GB SSD, Intel HD 3000) our all-new Live Optimization 2.0 provided a great benefit: under full CPU load (100% usage, which we simulated using TuneUp CPU Stressor) it took a photo editing suite 12 seconds to launch. Once Live Optimization 2.0 was turned on and the resource balancing techniques in effect, the program needed no more than 8 seconds to load – despite the 100% CPU usage! 

The effect that Live Optimization 2.0 has on PCs that are suffering from high CPU usage was even more noticeable when converting a short 1080p video clip (recorded with a Canon EOS 7D camera) into a more web-friendly SD format (AVI, DVD quality) using Freemake Video Converter. The conversion took a whopping 110 seconds under high-load – and just 14 seconds when Live Optimization 2.0 was activated! 

Our test bed even struggled with the conversion of a short, one minute long, MP3 file using iTunes® when running under 100% CPU usage. iTunes needed more than 2 ½ minutes to complete the task. Once Live Optimization 2.0 was engaged, iTunes® was done in 4 seconds.

TuneUp Disk Cleaner 2013
Our lab testers used the new TuneUp disk cleaning features to check how many unnecessary files and gigabytes of data crud could be found on four very different test PCs. These results were compared with a competing product. On an Alienware® X51 gaming PC, TuneUp Utilities 2013 found more than 17 GB of unnecessary data crud, which amounted to about 48000 files. The competing product only detected 4.3 GB of unnecessary data on the same machine, which amounted to a total of 20000 files. 

Even on a freshly-installed Windows® 8 PC, our optimization suite detected more than 11 GB of worthless data (total of 20000 files) that collected over the course of just a few days.

When compared to the previous version, TuneUp Utilities 2013 found over 6 times more system-clogging files. In total, version 2012 found 1569 unnecessary files while TuneUp Utilities 2013 detected and deleted more than 11.000 – that’s an increase of more than 600%!
TuneUp Browser Cleaner
On our 13” laptop with a Core 2 Duo, TuneUp Utilities 2012 was capable of finding just 1220 temporary browser traces (a total of 30 MB). The all-new TuneUp Browser Cleaner of our latest optimization suite, TuneUp Utilities 2013, on the other hand was capable of finding and deleting a whopping 5823 temporary browsing traces (100 MB).
TuneUp Shortcut Cleaner
On our 13” Core 2 Duo laptop TuneUp Utilities 2012 found only roundabout 52 unnecessary shortcuts and dead file entries. The enhanced TuneUp Shortcut Cleaner of TuneUp Utilities 2013, however, found 266 invalid shortcuts and orphaned file entries!

TuneUp Program Deactivator
To proof the effect of program installations on PCs, TuneUps internal test lab conducted a series of benchmarks. These tests were conducted on a typical office PC (Core 2 Duo 2.66 GHz, 4 GB of RAM) running Windows® 7 Home Premium SP1 with about 180 popular programs installed.
Start-Up Time
To exactly measure the start-up time of Windows®, testers used Microsoft’s Windows Performance Toolkit. The total of 180 programs caused the system to boot up after 170 seconds instead of the usual 154 seconds. During these 170 seconds, Windows® loaded more than twice as many processes, which, in turn, led to a 50% increase in memory usage.
PCMark Vantage 7
PCMark Vantage was also used to benchmark file system, video/photo editing, Internet browsing and 3D gaming performance. When compared with the original condition of the system (without 180 programs running in the background), testers experienced a drop of 200+ points. Fortunately, with all of the programs deactivated, the PCMark 7 score returned to what it was before.


Over 800 MB of RAM and 74 additional processes reduced PC performance noticeably. Instead of a whopping 118 processes, only 49were active constantly. TuneUp Program Deactivator™ gives users a unique opportunity. They can turn off as many programs as they like and—thanks to the allnew re-activation mechanism—enjoy their “Windows® like it was on the very first day!” feeling.

TuneUp Economy Mode
To compare energy usage, testers used extensive benchmark suite PCMark 7 to simulate heavy workload on a laptop. In the power saver mode of Windows®, the battery lasted for exactly 2 hours and 5 minutes. TuneUp Economy Mode achieved much more. By throttling down the CPU, reducing display brightness and reducing background activity, testers noticed a remarkable increase in battery life. The laptop lasted for as long as 2 hours and 42 minutes—an increase in battery life of 37 minutes, just by pressing a single button. Energy consumption dropped, too. Whereas the laptop originally consumed 51 watts, TuneUp Economy Mode reduced that figure to 36 watts. 
That means longer battery run time for mobile road warriors and cost-savings for desktop PC users.


NOTE: At the time of Patching it will ask you Username and Company name - You can give it accordingly as your wish No Problem in that ok.

Download TuneUp Utilities 2013 Here:
TuneUp Utilities 2013 Installation File : Link1 | Link2
TuneUp Utilities 2013 Patch File : Link1 | Link2

2 comments:

  1. palane said...:

    QUICK3 ALBUM DESIGNER SOFTWARE தேவை படுகிறது.

  1. Giftson Rajesh said...:

    cable tv channel shedule software. Any one

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...